Meer oor Die Soekertjie

Die Soekertjie BK
1988 gestig
Weeklikse Advertensieblad met Resultate
3350 GRATIS eksemplare


ALGEMENE INLIGTING / GENERAL INFORMATION

BTW / VAT NR :  4230243190
BEE GEREGISTREER  
   
Adres / Address :  H/V Reitz- & Truterstraat / C/O Reitz & TruterStreet Robertson 6705
   
Ure / Hours

Maandae + Dinsdae/Mondays + Tuesdays : 08h00 -16h00
Woensdae/Wednesdays : 07h00 - 16h00
Donderdae/Thursdays : 08h00 - 13h30
:  Vrydae/Fridays : GESLUIT/CLOSED

   
Spertyd / Deadline : Dinsdae / Tuesdays 10H00
   
Beskikbaar / Available : Woensdae / Wednesdays 07H00
   
GRATIS Eksemplare Weekliks / FREE Issues Weekly : 3 350
   
Versprei na / Distribute to : Ashton, Bonnievale, Montagu & Robertson